Logo Krempna Gmina

Zamówienia Publiczne 2020

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2020 r.

zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: "Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego w Gminie Krempna w 2020 roku"

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Informacja o wyborze oferty.

 

Ogłoszenie o konkursie z dnia 06.02.2020 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2020 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zarządzenie Nr 15/2020 z dnia 12.03.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 - ch lat.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 06.04.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Sprostowanie dot. jednostki napędowej powinno być z zapłonem samoczynnym.

Zawiadomienie

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.04.2020 r.

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zawiadomienie dot. II przetargu

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.04.2020 r.

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zawiadomienie dot. III przetargu

 

Zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2020 r.

zaproszenie do złożenia ofert cenowych na: " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balatów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Krempna w roku 2020.

Formularz Cenowo-Ofertowy pdf

Formularz Cenowo-Ofertowy

Projekt umowy

Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Świątkowej Wielkiej dz. o nr ewid. 150

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót Świątkowa Wielka dz. o nr ewid. 150

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myscowa nr ewid. działki 858

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Krempna - w roku 2020

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 20.08.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

SIWZ

Zał. Nr 1a Druk Oferta.

Zał. Nr 1b Druk Oferta.

Zał. Nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..

Zał. Nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. Nr 3 - Wykaz robót

Zał. Nr 4 - Wykaz osób

Zał. Nr 5 - Projekt umowy

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 1.

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 2

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 3

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 4

Zał. Nr 7-Przedmiary robót

Zał. Nr 8 - STWiOR

Zał. Nr 9 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie i modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sprostowanie wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.09.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

SIWZ

Zał. Nr 1a Druk Oferta.

Zał. Nr 1b Druk Oferta.

Zał. Nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. Nr 3 - Wykaz robót

Zał. Nr 4 - Wykaz osób

Zał. Nr 5 - Projekt umowy

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 1.

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 2

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 3

Zał. Nr 7-Przedmiary robót

Zał. Nr 8 - STWiOR

Zał. Nr 9 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Załączniki w formie edytowalnej.

Odpowiedź na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 17.09.2020 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2020/2021

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 30.09.2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2020 r. r.

Zapytanie ofertowe - Remont drogi k. Pana Zdzieby w km 0+010-0+180".

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.10.2020 r. r.

Zapytanie ofertowe - ,, Remont drogi gminnej Myscowa Bucznik w km 1+520-2+520".

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15.10.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krempnej na rzece Wisłoce".

SIWZ

Zał. Nr 1a Druk Oferta.

Zał. Nr 1b Druk Oferta.

Zał. Nr 2a - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 2b - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Zał. Nr 3 - Wykaz robót

Zał. Nr 4 - Wykaz osób

Zał. Nr 5 - Projekt umowy

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 1.

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 2

Zał. Nr 6 - Dokumentacja projektowa cz. 3

Zał. Nr 7-Przedmiary robót

Zał. Nr 8 - STWiOR

Zał. Nr 9 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

Odpowiedź na pytania.

Załączniki w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.10.2020 r. 

Zapytanie ofertowe „Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna - Grab- granica państwa od km 31+228 do km 31+789 strona prawa w m. Krempna - Kotań".

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Warunki techniczne na budowę chodnika

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego STAR 266

Wójt Gminy Krempna ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

 
 > 2020 r.

2020 r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 10.03.2020 r.

oferta na sprzedaż buka i jodły tartacznej.

Sprostowanie do zawiadomienia z dnia 10.03.2020 r.

 
Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-10 12:37:07.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.03.2020 r.

II przetarg na sprzedaż drewna tartacznego.

 
Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-03-24 11:37:51.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 06.04.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Sprostowanie dot. jednostki napędowej powinno być z zapłonem samoczynnym.

Zawiadomienie

 
Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-06 11:07:16.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 20.04.2020 r.

Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zawiadomienie dot. II przetargu

 
Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-20 12:53:15.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 29.04.2020 r.

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR

Zał. Nr 1 Wycena+Zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zawiadomienie dot. III przetargu

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert.

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 03.11.2020 r.

Wójt Gminy Krempna ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR.

Zał. Nr 1 Opinia rzeczoznawcy+zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy.

Zawiadomienie dot. I przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR.

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 Oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby

Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia

Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 8 Projekt Umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 12.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe „Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło - Nowy Żmigród – Kąty – Krempna - Grab- granica państwa od km 31+228 do km 31+789 strona prawa w m. Krempna - Kotań".

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Warunki techniczne na budowę chodnika

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Odpowiedź na pytania.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.11.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane „Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna”

SIWZ

zał. nr 1a do SIWZ oferta altanki duże

zał. nr 1b do SIWZ oferta altany małe

zał. nr 2a oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 2b oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 3 wykaz robót

zał. nr 4 wykaz personelu

zał. nr 5 do SIWZ projekt umowy

zał. nr 6 dokumentacja projektowa

zał. nr 7 - przedmiary robót

zał. nr 8 STWIOR

zał. nr 9 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 17.11.2020 r.

Wójt Gminy Krempna ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR.

Zał. Nr 1 Opinia rzeczoznawcy+zdjęcia

Zał. Nr 2 Formularz Cenowo-Ofertowy

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 18.11.2020 r.

Ogłoszaenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Krempna.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.12.2020 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane „Budowa miejsc postojowo-wypoczynkowych na szlakach rowerowych w Gminie Krempna”

SIWZ

zał. nr 1a do SIWZ oferta altanki duże

zał. nr 1b do SIWZ oferta altany małe

zał. nr 2a oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

zał. nr 2b oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

zał. nr 3 wykaz robót

zał. nr 4 wykaz personelu

zał. nr 5 do SIWZ projekt umowy

zał. nr 6 dokumentacja projektowa

zał. nr 7 - przedmiary robót

zał. nr 8 STWIOR

zał. nr 9 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe „Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w m. Kotań – Gmina Krempna”.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Powiązania

Zał. Nr 3 Wykaz robót

Zał. Nr 4 Przedmiar

Zał. Nr 5 Projekt budowlany

Projekt umowy

Odpowiedź na pytania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.