Logo Krempna Gmina

MODUŁ I INFORMACJE OGÓLNE

MODUŁ I INFORMACJE OGÓLNE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Krempna przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017-2023, zwanego dalej LPR, zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. oraz Uchwałą Nr 194/3956/16 z 12 lipca 2016 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącą Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.

Minimalna zawartość Lokalnego Programu Rewitalizacji

 1. Opis powiązań programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy.

 2. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji oraz przygotowanie dokumentu będącego analizą ekspercką negatywnych zjawisk oraz potencjałów obszaru w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej na podstawie danych ilościowych i jakościowych, udostępnionych przez GUS.

 3. Analiza obszarów problemowych oraz graficzne i opisowe wytyczenie granic obszarów zdegradowanych.

 4. Opis powiązań programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi regionu.

 5. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji.

 6. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk.

 7. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym.

 8. Analizę wymienionych w pkt 7) propozycji projektów w zakresie ich kwalifikowalności do realizacji LPR.

 9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności między poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji.

 10. Szacunkowe ramy finansowe programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.

 11. Opis struktury wdrażania i zarządzania realizacją LPR, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu.

 12. System monitoringu i oceny skuteczności działań i system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu.

 13. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz opracowanie mapy w odpowiedniej skali obrazującej w sposób czytelny obszar.

 14. Zastosowanie narzędzi partycypacji społecznej przy tworzeniu LPR.

 

MODUŁ II Podstawowe pojęcia

 

CZYM JEST REWITALIZACJA?

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji

CZYM JEST OBSZAR ZDEGRADOWANY?

Obszar, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych). Może być on podzielony na podobszary, w tym podobszary, które nie posiadają wspólnych granic (warunek – występowanie sytuacji kryzysowej na każdym podobszarze).

OBSZAR REWITALIZACJI…

jest to całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się prowadzić rewitalizację. Cechuje go koncentracja negatywnych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju lokalnego. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, na obszarze określonym jako zdegradowany, występuje kumulacja zjawisk społecznych i co najmniej jednej z następujących negatywnych zjawisk:

 1. gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw lub

 2. środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska, lub

 3. przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub

 4. technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska.

CZYM JEST PARTYCYPACJA SPOŁECZNA?

Partycypacja społeczna - aktywny udział mieszkańców w lokalnych sprawach społecznych.

Interesariusze rewitalizacji - podmioty zaangażowane w proces rewitalizacji, tj.:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami;

 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

 • organy władzy publicznej;

 • podmioty, inne niż wymienione, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

MODUŁ III Konsultacje społeczne

W tym miejscu będziemy informować mieszkańców o kolejnych spotkaniach w ramach prowadzanych prac nad dokumentem.

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.