Logo Krempna Gmina

O GMINIE

Szanowni Mieszkańcy,


 

Na mocy przepisu art. 20 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Wprowadzając powyższy przepis w życie, Rada Gminy Krempna wprowadziła zmiany
w obowiązującym Statucie Gminy Krempna, określając m. in. że: jawność działania organów jest realizowana również poprzez transmisje na żywo z obrad sesji Rady Gminy oraz utrwalane przy pomocy rejestratorów obrazu i dźwięku tych obrad. Nagrania są umieszczane w BIP i na stronie internetowej Gminy, a informacja w tym zakresie zamieszczana na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy.

Z powyższych względów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia obrad Rady Gminy Krempna na stronie: www.krempna.pl w zakładce „Sesja Rady Gminy Krempna Transmisja na żywo” oraz na stronie BIP w zakładce „Rada Gminy”.

Terminy obrad Sesji Rady są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w sesji Rady Gminy w charakterze publiczności, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej Urzędu.

 

 
 
Urząd Gminy w Krempnej
 
Urząd Gminy w Krempnej; Krempna 85; 38-232 Krempna Urząd otwarty w godzinach: poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00  gmina@krempna.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dot. dla osób uczestniczących w sesji rady gminy

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krempna, Urząd Gminy Krempna, 38 – 232 Krempna 85

 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krempna jest adw. Piotr Pietruś.
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krempna pod adresem e-mail: gmina@krempna.pl lub pietrus.adwokat@gmail.com

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz
  w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krempna.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także

- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Ponadto informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 
Krempna
Charakterystyka Gminy
 
Gmina Krempna to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.Siedziba gminy to Krempna. Miejscowość lokowana na prawie magdeburskim w I połowGmina Krempna jest najdalej na południe wysuniętym obszarem powiatu jasielskiego, tworzy ją 14 miejscowości: Krempna, Grab, Ożenna, Kotań, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Myscowa, Polany, Wyszowatka, Ciechania, Huta Polańska, Żydowskie, Świerzowa, Rozstajne. Są to tereny słabo zaludnione (2 tys. mieszkańców), ale niezwykle urodziwe pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Łagodne stoki Beskidu Niskiego w gminie Krempna przecina wąska dolina rzeki Wisłoki, tworząc malownicze przełomy między Nieznajową a Rozstajnem, czy Ostrysznem a Myscową. 65% powierzchni gminy zajmuje Magurski Park Narodowy, utworzony w 1995 roku, chroniący unikalną beskidzką florę i faunę m.in. siedliska bobrów przy potoku Ryjak. Mieszkańcy trudnią się głównie rolnictwem i leśnictwem, rozwija się turystyka, w tym agroturystyka.   ...więcej
 
 
Zapraszamy do Gminy
 
 
Nazwa Krempna prawdopodobnie pochodzi od słowa “kram”, gdyż miejscowość ta położona była na węgierskim szlaku handlowym, a przejeżdżający tędy kupcy często rozkładali tu swoje stragany. Za założyciela wsi w XV wieku uważa się Mikołaja Stadnickiego. Koniec wieku XIV i wiek XV to dla terenów położonych obecnie w gminie Krempna czas wielkich migracji: osiedlają się tu Rusini z Karpat Południowych, przybywają pasterze bałkańscy określani mianem Wołochów, ciągnie ludność węgierska i religijni uchodźcy ze Słowacji. Z przenikania się kultur, zwłaszcza ruskiej i wołoskiej wyłania się łemkowska grupa etniczna, która zasiedliła liczne wsie, trudniąc się pasterstwem, smolarstwem, wyrobem gontów, kamieniarstwem, rzemiosłem i handlem. Rozwój gospodarczy i kulturowy tego obszaru hamowały burze wojenne: najazdy wojsk węgierskich w XV w., oddziałów Karola Gustawa i Rakoczego w czasie “potopu szwedzkiego”, tu toczyły się walki konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi oraz krwawa bitwa gorlicka podczas I wojny światowej.
 
 
Krempna
 
 
Okupacja hitlerowska pozostawiła mogiły partyzanckie i miejsca masowych egzekucji i straceń. Po wojnie rozpoczęła się tragedia miejscowych Łemków, w 1945 część z nich została deportowana na wschód, a reszta w rezultacie akcji “Wisła” przesiedlona została na tzw. Ziemie Odzyskane. Świadectwem wielowiekowej koegzystencji różnych kultur i wyznań w gminie Krempna są bezcenne skarby architektury cerkiewnej, chyże łemkowskie, przydrożne kapliczki i cmentarze.
 
 
 
 
Zwiedzając gminę Krempna, warto zobaczyć dawne cerkwie greckokatolickie, a obecnie kościoły katolickie w Krempnej, Kotani, Swiątkowej Małej, Świątkowej Wielkiej oraz w Polanach, cmentarze wojenne: na wzgórzu Łokieć w Krempnej, Grabiu i Ożennej, Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum MPN w Krempnej z bogactwem eksponatów, wystaw, ekspozycji, zalew i zaporę na Wisłoce, a także krzyże i kapliczki przy drodze do Żydowskiego oraz szlaki i ścieżki edukacyjne Magurskiego Parku Narodowego. W Kotani na turystów czeka lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej, a pod Żydowskiem – unikalne pomniki przyrody.
 
 
 
 
Rozwijająca się infrastruktura turystyczna gminy zapewnia gościnę w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wczasowych i obiektacah hotelowych. Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu 69 km szlaków rowerowych, stadninę koni i dobrze oznakowane trasy dla pieszych wędrówek. W Ożennej znajduje się przejście graniczne na Słowację w ramach tzw. małego ruchu granicznego.
 


 

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.