Logo Krempna Gmina

Ostrzeganie informowanie i alarmowanie ludności gminy w sytuacji zagrożenia

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem  promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się
 w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.

Do ogłoszenia ( odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące ogłoszenia:

 

 1. systemy alarmowe miast
 2. centralną oraz regionalną rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej
 3. radiowęzły radiofonii przewodowej
 4. syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.)

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela 1. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi ( dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itd.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

Komunikaty ostrzegawcze

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj

 

komunikatu

 

Sposób ogłaszania komunikatu

 

Sposób odwołania komunikatu

 

Akustyczny system alarmowy

 

Środków masowego przekazu

 

Akustyczny system alarmowy

 

Środków masowego przekazu

 

1

 

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie........około godz... min..

Może nastąpić skażenie..........

 

(podać rodzaj skażenia) w kierunku ..........

 

(podać kierunek)

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..................................

 

( rodzaj skażenia)

 

dla.............................

 

2

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

 

 

 

3

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga!

 

Odwołuję alarm o klęskach....................

 

dla.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Rodzaj alarmu

 

Sposób ogłoszenia alarmów

 

Sposób odwołania alarmów

Akustyczny system alarmowy

 

Środków masowego przekazu

 

Wizualny sygnał alarmowy

 

Akustyczny system alarmowy

 

Środków masowego przekazu

 

 

 

1

 

Alarm powietrzny

-Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

-Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1;

 

w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy.

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

 

Ogłaszam alarm powietrzny dla.............................

 

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu.

 

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

 

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

 

Odwołuję  alarm powietrzny dla.............................

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Alarm o skażeniach

-Przerywany modulowany dźwięk syreny nadawany przez 3minuty

 

-Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga ! Ogłaszam alarm o skażeniach ......................(podać rodzaj skażenia) dla .................................

 

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta.

 

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga ! Odwołuję  alarm o skażeniach

 

 dla .................................

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 

 

 

Po usłyszeniu sygnału:

 

 

 

-włączyć radioodbiornik lub telewizor

-zastosować się do podanych komunikatów

-powiadomić rodzinę i sąsiadów

 

 

Po usłyszeniu sygnału – alarmu powietrznego:

 

 

1.Osoby znajdujące się w domu powinny:

-ubrać się

-wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu

-zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie

-zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.

-zawiadomić o alarmie sąsiadów( mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego)

-pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

-przerwać pracę ( wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróż

-udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

-pomagać słabszym, chorym i ułomnym

-podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ

 

 

 

 

 

W strefie zagrożonej skażeniami:

 

 

 

-nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami

 

-starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 900 do kierunku wiatru

 

-omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym

 

-nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń

 

-zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych

 

-nie spożywać produktów żywnościowych

 

 

 

Po usłyszeniu uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 

 

 

-sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony

 

-sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy

 

-sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt

 

-jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych ( ukryć)

 

-przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów ochrony  cywilnej

 

 

 

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

 

 

 

-opuścić schron (ukrycie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie i komunikaty dla ludności na wypadek zagrożenia wichurą , huraganem , gradobiciem .

 

 

 

    GMINNE  CENTRUM  ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

 

 

 

 

PROCEDURY   ZACHOWAŃ   LUDNOŚCI   PODCZAS   ZAGROŻEŃ  .

 

 

 

 

 

 

        Postępowanie i komunikaty dla ludności na wypadek zagrożenia wichurą , huraganem , gradobiciem .

 

 

 

 

 

                               I. Kryteria  oceny siły wiatru .

 

 

                             Prędkość   wiatru

 

Charakterystyka wiatru

 

               m/sek.

 

           km/godz.

 

                     1

                2

                     3

                  do 10

             do 36

umiarkowany

                  10-20

             36-72

silny

                  20-30

             72-108

wichura

                  powyżej 30

             powyżej 108

huragan

 

 

 

 

II. Jeżeli przewidywana  prędkość wiatru będzie przekraczać 30m/s należy przekazać :

 

    

 

      - komunikat ostrzegawczy dla ludności .

 

 

 

 

                                                        Komunikat

 

                                            ostrzeżenia dla ludności

 

 

 

W dniach  ................................. będzie  wiatr  huraganowy  dochodzący   w porywach do  .................................................. m/s  będący zjawiskiem atmosferycznym bardzo niebezpiecznym  .

 

 

W związku z powyższym zaleca się zaleca się :

- ograniczenie poruszania się osób na wolnym powietrzu,

- ograniczenie korzystania z pojazdów samochodowych ,

- nie parkowanie pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych ,

- zamknięcie okien w budynkach ,

- usunięcie z parapetów i balkonów przedmiotów, które  mogą zagrozić przechodniom ,

- pozamykać i zabezpieczyć  otwory okienne i drzwiowe, włazy ,

 

 

O wszelkich  zdarzeniach mających istotne  znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi  prosi się informować :

-  Straż   Pożarną ,

-  Policję  itp.

 

 

 

 

                                                                       -    2   -

 

 

Ochrona przed silnymi wiatrami sprowadza  się  w pierwszej kolejności  do  zabezpieczenia obywateli i ich mienia przed niszczycielskim  działaniem  sił przyrody.

W drugiej kolejności do usunięcia  skutków poprzez przywrócenie stanu sprzed  zdarzenia .

 

 

 

 

III. Co należy zrobić przed spodziewaną wichurą , huraganem , gradobiciem :

 

 

 

 • Upewnij się , że wszyscy członkowie  twojej rodziny wiedzą jak postępować w czasie wichury oraz  naucz  ich jak wyłączyć w domu dopływ energii , gazu,
 • Naucz dzieci jak i kiedy wzywa się  policję  , straż pożarną , pogotowie ratunkowe  oraz które  radio jest nastrojone na  odbiór informacji o stanie zagrożenia ,
 • Opracuj plan komunikowania się  w czasie zagrożenia ,
 • Na okoliczność , gdy  członkowie rodziny są rozdzieleni / dorośli w pracy , a dzieci w szkole  miej opracowany plan komunikowania się  w czasie zagrożenia ,
 • Zabezpiecz swój dom -  zamknij okna  i inne  elementy ,
 • Uprzątnij obejścia , które  mogłyby narobić szkód ,
 • Zabezpiecz zapasowe źródło światła  jak : latarki na baterie , świece ,
 • Sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne medykamenty,
 • Przygotuj rzeczy , które mogą być przydatne podczas ewakuacji np: dokumenty , wartościowe rzeczy , żywność,
 • Nie parkuj pojazdów  w pobliżu drzew .

 

 

IV. Podczas silnej wichury , huraganu , gradobicia :

 

 

 

 • Włączyć radio na częstotliwości radia regionalnego w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania ,
 • Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru ,
 • Schowaj się w najniższych partiach budynku z dala od okien i drzwi ,
 • Nie zatrzymuj się  pod trakcjami elektrycznymi, drzewami , itp.

 

 

 

V. Po wichurze, huraganie , gradobiciu :

 

 

 

 • Należy zorganizować pomoc poszkodowanym w czasie  wichury ,
 • Jeżeli twój dom uległ zniszczeniu wkraczaj do niego ostrożnie , sprawdź wszystkie instalacje ,
 • Unikaj leżących lub zwisających  przewodów elektrycznych ,
 • Nie usuwaj drzew, które upadły na linie elektryczne  itp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie ludności podczas mrozów i zamieci śnieżnych .

 

 

 

Postępowanie ludności  podczas mrozów i zamieci  śnieżnych .

 

 

 

   Duże opady śniegu, nagłe ataki mrozu mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach.

Niska temperatura  może doprowadzić do odmrożenia i wychłodzenia ciała co może spowodować  bezpośrednie zagrożenie życia .

 

 

W wyniku odmrożenia może dojść do trwałego uszkodzenia części ciała.  Typowymi tego objawami są  :  zaczerwienie , znaczne wychłodzenie, utrata czucia , bladość odmrożonych części ciała / najczęściej  place nóg i rąk, policzki , nos , małżowiny uszne /

 

 

W  wyniku wychłodzenia temperatura ciała spada  poniżej 35 stopni C.  Objawami wychłodzenia są : zaburzenie świadomości do śpiączki włącznie ,powolna mowa , senność, poczucie wyczerpania .

 

 

Przed  nadejściem wielkich mrozów i śnieżyc :

 

 

 

 • Zabezpiecz swój dom / uszczelnij okna i drzwi , uszczelnij poddasze/ ,
 • Zabezpiecz środki, które mogą być niezbędne w czasie zimy/ żywność, która nie wymaga gotowania, zapas wody , sól kamienną ,  piasek opał , zastępcze źródło światła, baterie do radia i latarek / ,
 • Przygotuj zimowy zestaw do samochodu / łopatę, koc , linkę holowniczą łańcuchy na koła , rękawice , itp./.

 

 

W czasie burzy śnieżnej i wielkich mrozów :

 

 

 

 • pozostań w domu ,
 • jeżeli musisz wyjść ubierz się ciepło, najlepiej wielowarstwowo,
 • powiadom kogoś o docelowym miejscu podróży,
 • wyjeżdżaj z zapasem paliwa i zabierz ze sobą  prowiant i koce ,
 • zachowaj szczególna ostrożność poruszając się po zaśnieżonym i oblodzonym terenie ,
 • słuchaj komunikatów radiowych o warunkach samochodowych ,
 • obserwuj czy nie występują  u ciebie objawy odmrożenia  lub wychłodzenia – jeżeli to stwierdzisz konieczna będzie natychmiastowa pomoc.

 

 

 

Jeżeli utknąłeś w drodze :

 

 

 

 • pozostań w samochodzie ,
 • umocuj na antenie lub dachu jaskrawą tkaninę , aby była widoczna dla ratowników ,
 • okryj się kocem i uruchom silnik co 10 minut włączając ogrzewanie  i zewnętrzne światła samochodu / aby uniknąć  zatrucia spalinami sprawdź czy rura wydechowa jest wolna od śniegu /
 • unikaj nadmiernego lub zbędnego wysiłku,
 • siedząc w samochodzie ruszaj ramionami  i nogami  w celu utrzymania obiegu krwi ,
 • osoby wyziębionej nie uznawaj pochopnie zmarłą ,
 • udziel pomocy osobie wyziębionej , okryj ją kocem i dodatkowo ogrzewaj własnym ciałem ,
 • nie podawaj alkoholu i kawy osobie wychłodzonej  lub odmrożonej  aby nie doprowadzić  do większej utraty ciepłoty ciała .

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie podczas powodzi .

 

 

 

Postępowanie podczas powodzi .

 

 

Zagrożenie powodziowe  najczęściej występuje  w okresie :

 • zimowo – wiosennym  na skutek spływu wód  roztopowych i kry lodowej w wyniku gwałtownego topnienia śniegu i lodu ,
 • letnim na skutek intensywnych bądź długotrwałych opadów deszczu .

 

 

Przed powodzią :

 

 

 

 • zapoznaj się z  powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania . Może to być dźwięk syreny alarmowej lub inny sygnał ,
 • znaj i rozróżniaj stany zagrożenia  powodziowego podawane w komunikatach radiowych i telewizyjnych , takie jak: pogotowie powodziowe , alarm powodziowy ,
 • naucz domowników jak odłączyć  zasilanie w energię  elektryczną i gaz,
 • omów z rodziną  plan zabezpieczenia się przed powodzią  oraz jak będziecie się komunikować w przypadku zagrożenia ,
 • bądź przygotowany do ewentualnej ewakuacji , zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku ,
 • zabezpiecz swój dom przed nadejściem powodzi/workami z piaskiem lub innymi materiałami, powynoś rzeczy na wyższe kondygnacje  i przygotuj tam warunki do ewentualnego  bytowania domowników /,
 • zabezpiecz dla domowników żywność , wodę ,latarki z zapasowymi bateriami , przenośne radio , apteczkę pierwszej pomocy .

 

 

W czasie powodzi :

 

 

 

 • słuchaj komunikatów o zagrożeniu ,
 • stosuj się do zaleceń przekazywanych przez  lokalne odnośnie sposobu postępowania ,
 • po sygnale ewakuacja : zabezpiecz dom , wyłącz instalacje domowe , nie wychodź do niesionej przez powódź  wody / pamiętaj , że nawet 15 cm fala  wody może cię przewrócić / , zabierz ze sobą  najcenniejsze rzeczy , dokumenty odzież i produkty żywnościowe na trzy dni ,  wyprowadź lub wywieź żywy inwentarz  w bezpieczne miejsce , zapewnij zwierzętom paszę na trzy doby ,
 • zgłoś się ochotniczo do pomocy w walce z powodzią .

 

 

Po powodzi :

 

 

 

 • słuchaj komunikatów ,do opuszczonego domu powróć dopiero wtedy, kiedy władze terenowe ogłoszą , że jest to w pełni bezpieczne ,
 • pozostań poza zasięgiem wód powodziowych / mogą być skażone /  do czasu uzyskania zgody służb sanitarnych i technicznych ,
 • wchodź ostrożnie do domu , sprawdź czy fundamenty  i czy nie ma innych uszkodzeń w budynku ,
 • przed włączeniem instalacji w domu dopilnuj , żeby zostały sprawdzone przez fachowców ,
 • zdezynfekuj przedmioty, podłogi , ściany , które miały kontakt z wodą powodziową , ponieważ niesiony muł zawiera dużo baterii groźnych dla zdrowia ,
 • korzystaj z wody i żywności dostarczanej  przez służby komunalne  lub osoby z nimi współpracujące,
 • włącz się czynnie do likwidacji skutków powodzi .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postępowanie podczas zagrożeń terroryzmem i bioterroryzmem .

 

 

 

Postępowanie podczas zagrożeń  terroryzmem i bioterroryzmem .

 

 

 

TERRORYZM

 

 

 

 INFORMACJE  OGÓLNE  DOTYCZĄCE  TERRORYZMU .

 

 

 

     Terroryzm to szeroki termin  oznaczający użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu :  zastraszenia , przymuszenia  lub okupu .

Skutki terroryzmu mogą obejmować znaczną  liczbę ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia  w dostępie do podstawowych usług jak: elektryczność, dostawy wody, opieka medyczna itp. 

 

 

BĄDŹ CZUJNYM  I  ZORIENTOWANYM  W  TYM  ,  CO  DZIEJE  SIĘ W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU  - podstawową  cechą terroryzmu jest to , iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych .

 

 

W CZASIE  PODRÓŻY  PODEJMIJ  WSZELKIE  MOŻLIWE ŚRODKI  OSTROŻNOŚCI  - zwracaj uwagę  na rzucające się w oczy nietypowe zachowania ludzi . Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków . Nie pozostawiaj bagażu bez opieki .

 

 

ZAPAMIĘTAJ GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ WYJŚCIA EWAKUACYJNE  - przed wystąpieniem zagrożenia  pomyśl, którędy można by ewakuować  się w pośpiechu z budynku lub  zatłoczonych miejsc . Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe .

 

 

ZAPAMIĘTAJ ELEMENTY Z NAJBLIŻSZEGO OTOCZENIA  - zwróć uwagę  na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu .

 

 

JEŻELI W MIEJSCU PUBLICZNYM, NA IMPREZIE CZY ZAKUPACH ZAUWAŻYSZ :

 

 

 

 • podejrzanie lub dziwne zachowanie się osoby ,

   

 • pozostawiona paczkę  lub przedmiot ,

   

 • samochód budzący twoje podejrzenia  lub znajdziesz się w innej niecodziennej  sytuacji,

   

 

 

ZAREAGUJ  !!!

 

 

 

 • zgłoś o tym służbom porządkowym , które znajdują się na miejscu,
 • jeżeli to nie możliwe zadzwoń:

999- Pogotowie Ratunkowe ,

 

998 –Straż Pożarna ,

 

997 – Policja ,

 

112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych

 

0 800 120 226  - infolinia  Policji /połączenie bezpłatne /

 

 

 

PAMIĘTAJ :

 Zachowaj spokój  i zorientuj się jak bezpiecznie  opuścić niebezpieczną strefę ;

 Zawsze stosuj się  do poleceń kierujących akcją  ewakuacyjną  lub ratowniczą ;

 Nigdy nie dotykaj podejrzanych przedmiotów niewiadomego pochodzenia  pozostawionych   

 bez opieki .

                                                            -  2  -

 

 

OGLOSZENIE   ALARMU   BOMBOWEGO   ORAZ    PROCEDURY   POSTĘPOWANIA W   CZASIE   ZAGROŻENIA    BOMBOWEGO :

 

 

 

 

1. Do czasu przybycia Policji należy w miarę istniejących  możliwości zabezpieczyć  zagrożone miejsce, zachowując  elementarne środki bezpieczeństwa , bez narażenia siebie   i  innych osób na niebezpieczeństwo .

 

 

2. Po przybyciu Policji na miejsce incydentu bombowego przejmie ona  dalsze kierowanie akcją .

 

 

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia Policjantów .

 

 

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia  bomby  użytkownicy pomieszczeń  powinni sprawdzić  swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie  celem odnalezienia przedmiotów niewiadomego pochodzenia .

 

 

5. Podejrzanych przedmiotów   NIE   WOLNO  DOTYKAĆ , o ich lokalizacji powiadomić administratora  obiektu .

 

 

6. Pomieszczenia ogólnodostępne / korytarze, klatki schodowe ,  piwnice strychy / oraz najbliższe otoczenie zewnętrzne  obiektu sprawdzają i przeszukują osoby wyznaczone lub służby odpowiedzialne  za bezpieczeństwo.

 

 

7. Po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu Twojej pracy  należy je opuścić , zabierając rzeczy osobiste / torebki , siatki / .

 

 

8. Identyfikacją i rozpoznaniem  zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją  zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane  jednostki i komórki organizacyjne Policji .

 

 

9. Podczas działań , związanych z neutralizacją  bomby zastosuj się do poleceń Policji .

 

 

10. Ciekawość jest niebezpieczna , jak najszybciej oddal się  od miejsca zagrożonego wybuchem . Po drodze informuj o zagrożeniu napotkane osoby  będące w strefie zagrożonej  lub kierujących się w jej stronę .

 

 

11. Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji w obiektach publicznych / np. w sklepach , halach sportowych /,  niezwłocznie udaj się do wyjścia  zgodnie ze wskazaniami administratora budynku lub wskazaniami upoważnionych  osób.

 

 

12. W przypadku włączenia parkingu  dla pojazdów  w strefę zagrożenia ,  NIE  RATUJ  na siłę swojego samochodu – życie jest ważniejsze.

 

 

13. Powyższe procedury obowiązują także  we wszystkich rodzajach transportu publicznego .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            -     3    -

 

 

 

 

                    ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE  I CHEMICZNE

 

 

Większość zagrożeń o charakterze biologicznym i chemicznym może się zdarzyć, gdy nastąpi uwolnienie do środowiska  niebezpiecznych ilości substancji toksycznych . Możesz być narażony na działanie tych substancji poprzez  :

 

 

 • wdychanie ich ,
 • spożywanie skażonego jedzenia  , wody lub lekarstw ,
 • dotykanie lub wchodzenie w jakikolwiek inny kontakt ze skażonymi rzeczami .

 

 

 

 

 

 

 

 

W CZASIE  WYSTĄPIENIA  NIEBEZPIECZNEGO  ZDARZENIA  O CHARAKTERZE  CHEMICZNYM  LUB  BIOLOGICZNYM   WŁADZE   WYDADZĄ CI    ODPOWIEDNIE   INSTRUKCJE :

 

 

 • możesz zostać poproszony o ewakuowanie się ,
 • udanie się w wyżej położony obszar ,
 • pozostanie w mieszkaniu lub udanie się  w wyznaczone  miejsce .

 

 

 

 

 

 

JEŻELI  ZNAJDZIESZ  SIĘ  W BEZPOŚREDNIM   SĄSIEDZTWIE   ZDARZENIA  I  NIE ZDASZ   SOBIE   SPRAWY   Z   ISTNIEJĄCEGO   NIEBEZPIECZEŃSTWA , KIEDY ZAUWAŻYSZ   LUDZI   WYMIOTUJĄCYCH ,  W   KONWULSJACH   LUB    ZDEZORIENTOWANYCH   ,   TO  :

 

 

 

 

 

 • natychmiast poinformuj służby medyczne ,
 • opuść to miejsce i szukaj pomocy medycznej ,

   

 

 

 

 

 

 

JAK  POSTĘPOWAĆ   W   PRZYPADKU   OTRZYMANIA   PRZESYŁEK    NIEWIADOMEGO   POCHODZENIA :

 

 

 

 

 

W przypadku otrzymania jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia  lub budzącej podejrzenia  z jakiegokolwiek innego powodu :

 

 

 • brak nadawcy,
 • brak adresu nadawcy ,
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub z miejsca  z którego nie spodziewamy się ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       -    4    -

należy :

 

 

 

 • Nie otwierać  tej przesyłki ,
 • Umieścić tę przesyłkę w grubym worku plastikowym , szczelnie zamknąć ,
 • Worek ten należy umieścić  w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie należy zamknąć , zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą ,
 • Paczki nie należy przemieszczać . Należy pozostawić  ją na miejscu ,
 • Powiadomić lokalny Posterunek Policji  /tel.  Nr 997 , komórka 112 /  lub Straż  Pożarną  / tel.  nr 998/ ,
 • Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przejęcia przesyłki.

 

 

 

 

 

 

W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta  i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej/ pył , kawałki , blok, galaratkę , pianę lub inną/ lub płynną  należy :

 

 

*  Możliwie nie naruszać tej zawartości : nie rozsypywać  , nie dotykać , nie wąchać , nie  

    powodować ruchu powietrza ,  w pomieszczeniu / wyłączyć systemy wentylacji i

    klimatyzacji , zamknąć okna / ,

* Należy całą zawartość  umieścić  w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taśmą lub     

    plastrem ,

*  Należy dokładnie umyć ręce ,

*  Zaklejony worek  umieścić w drugim worku , zamknąć go i zakleić ,

*  Ponownie dokładnie umyć ręce ,

*  Bezwłocznie powiadomić lokalny Posterunek Policji  / Nr tel.  997, komórka 112/   lub

    Straż   Pożarną / tel. nr  998 / i stosować się do ich wskazówek ,

*  Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie  stosować się  do ich zaleceń .

 

 

 

 

 

 

ŚCISŁE   PRZESTRZEGANIE   TYCH   ZALECEŃ   POZWOLI   ZWIĘKSZYĆ   TWOJE   BEZPIECZEŃSTWO  I   TWOICH    BLISKICH .

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNE

 

 

 

 

Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, zwłaszcza zakaźnej w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na którym choroba o tym samym nasileniu
w poprzednich latach nie występowała. Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować początek epidemii.

Epidemia stanowi duże zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Bakterie chorobotwórcze mogą przedostać się do naszego organizmu poprzez spożycie zakażonej żywności, wody, poprzez kontakt z chorym człowiekiem, poprzez wdychanie powietrza, w który mogą być rozpylone niebezpieczne mikroby. Wystąpienie epidemii może być skutkiem bioterroru
a więc świadomej działalności człowieka.

 

 

Oznaki epidemii:

 

 

 

-wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań lub zgonów,

-brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,

-wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, ( endemia to utrzymanie się danej choroby zakaźnej bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie).

 

 

Oznaki epidemii, która może być wynikiem bioterroru:

 

 

 

-duża liczba niewyjaśnionych zachorowań w krótkim czasie o podobnym obrazie klinicznym,

-początek zachorowań jest nie wyjaśniony,

-nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób,

-nawet pojedynczy przypadek choroby egzotycznej u osoby, która nie opuszczała kraju,

-jednoczesne występowanie zachorowań na podobne choroby na obszarach nie połączonych terytorialnie,

-nietypowe źródło zakażenia: aerosol, woda, żywność.

Co robić aby w przypadku zagrożenia chronić siebie
i najbliższych:

-nie lekceważ ostrych objawów chorobowych, które wystąpiły nagle i skontaktuj się
 z lekarzem w celu przebadania,

-nie lekceważ sytuacji kiedy te same objawy chorobowe w krótkim czasie wystąpiły u ciebie
 i osoby lub osób, z którymi miałeś kontakt,

-przestrzegaj terminów szczepień ochronnych,

-skontaktuj się z lekarzem jeśli wystąpią u ciebie nagłe nietypowe objawy chorobowe a ty nie dawno powróciłeś z egzotycznego kraju.

Kiedy istnieje podejrzenie epidemii:

-unikaj dużych zbiorowisk ludzkich,

-unikaj kontaktu z osobą chorą twarzą w twarz,

-jeśli wystąpiły u ciebie objawy chorobowe lub kontaktowałeś się z osobą chorą załóż na twarz maskę z gazy lub bibuły co zmniejszy ryzyko zakażenia innych,

-przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej,

-rygorystycznie przestrzegaj zaleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez władze
i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne.

W przypadku zagrożenia epizootycznego:

-rygorystycznie stosuje się do zaleceń, zakazów i nakazów służb weterynaryjnych i sanitarno-epidemiologicznych,

-zgłoś przypadki zachorowań u zwierząt także w swoim gospodarstwie,

-stosuj się do zasad kwarantanny,

-przestrzegaj rygorystycznie zasad w zakresie utylizacji zwierząt,

-pamiętaj o świadectwie miejsca pochodzenia zwierząt.

Numery telefonów

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna – (017) 852 21 11 do 16

Szczegółowe informacje o zadaniach i numerach telefonów delegatur inspekcji sanitarnej można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Krośnie – (013) 432 59 23

Szczegółowe informacje o zadaniach i numerach telefonów delegatur inspekcji można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle – tel. 4463008, fax. 4463466.

 

 

 

 

 

 

 

ZAGROŻENIA SANITARNE

 

 

 

ZAGROŻENIA SANITARNE

 

Zagrożenie to wystąpić może w wyniku, różnorodnych sytuacji lub zdarzeń, które mogą być zależne od działalności człowieka jak i zdarzeń nie zależnych np.

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  

Zagrożenia sanitarne w zależności od skali wystąpienia mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.

 

 

Co robić aby chronić siebie i najbliższych:

 

 

 

-wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów, ujęć wody zgłoś do właściwej terenowo stacji sanitarno – epidemiologicznej,

-w czasie powodzi nie spożywaj żywności, która ulega zamoczeniu, nie pij wody
 z ujęcia lub studni, która została zalana,

-nie spożywaj warzyw, owoców i innych plonów z terenów popowodziowych,

-nie kąp się w zbiornikach wodnych nie dopuszczonych przez służby sanitarne
do kąpieli,

-po awarii instalacji sanitarnych oczyść otoczenie ( dezynfekcja),

-nie spożywaj żywności z niepewnych źródeł, przeterminowanej,

-nie pij wody z niezbadanych ujęć, źródeł,

-zgłoś do służb sanitarnych nietypowe ( nie przeznaczone do tego celu) miejsca składowania odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGROŻENIE POŻAROWE

 

 

 

ZAGROŻENIE POŻAROWE

W przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego, wszyscy mamy obowiązek podjęcia działań w celu jego likwidacji. 

 

W pierwszej kolejności należy:

 

Niezwłocznie alarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną – numer alarmowy 998

 

Po wykonaniu powyższych czynności powinno się w zakresie własnych możliwości i przy użyciu dostępnego sprzętu, niezwłocznie przystąpić do gaszenia pożaru i udzielenia pomocy osobom zagrożonym.

 

W sytuacji kiedy pożar jest już zbyt rozwinięty aby go samodzielnie ugasić, należy przystąpić do ewakuacji mienia.

 

Czynności te trzeba wykonywać w taki sposób, aby nie wywołać paniki, o którą w takich sytuacjach nie jest trudno. Panika może być przyczyną tragicznych
w skutkach wypadków.

 

Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu, właściciel obiektu, bądź osoba najbardziej energiczna i opanowana.

 

Pożarom oprócz ognia towarzyszą zazwyczaj duże ilości wydzielającego się dymu, który potrafi być o wiele niebezpieczny niż sam ogień. W większości zajść śmiertelnych bezpośrednią przyczyną prowadzącą do zgonu trujący dym, którego najgroźniejszym składnikiem jest tlenek węgla ( czad).

 

W przypadku kiedy zostałeś odcięty w jakimś pomieszczeniu i nie masz możliwości ucieczki, podstawową czynnością jaką powinieneś wykonać jest uszczelnienie drzwi. Może w tym celu posłużyć się  namoczonymi ręcznikami umieszczając je zwłaszcza przy dolnej szczelinie drzwi. Będzie to stanowić dobrą ochronę przed  przedostawaniem się trującego dymu do środka.

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.