Logo Krempna Gmina

Odpady komunalne

Właściciele nieruchomości na terenie gminy Krempna

Aktualny numer rachunku bankowego

do wpłat za odpady komunalne:

18 8636 1015 2004 1600 7318 0031

Na terenie Gminy Krempna odpady komunalne odbiera firma:

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło,

która została wybrana w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości

zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

INFORMACJA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI

w workach lub pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem PAPIER wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

nie wrzucamy:  butelek i pojemników z zawartością, plastikowych zabawek, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

 

 

 

Odpady ze szkła w tym, odpady opakowaniowe ze szkła, butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach zbiera się w workach lub pojemnikach koloru zielonego oznaczone napisem:
SZKŁO

Odpady z metali w tym, odpady opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe, wielomateriałowe, butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, torebki, worki foliowe, kartony po mleku/sokach, puszki po żywności, folia aluminiowa, opakowania po środkach czystości, kosmetykach zbiera się w workach
lub pojemnikach koloru żółtego oznaczone napisem:
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Odpady ulegające biodegradacji, a w szczególności bioodpady, w tym odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew zbiera się w workach lub pojemnikach koloru brązowego oznaczone napisem: BIO

Zmieszane odpady komunalne oraz wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych worków/pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym zbiera się w workach lub pojemnikach koloru czarnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosi się Mieszkańców  Gminy Krempna aby poszczególne rodzaje odpadów były składowane w workach o odpowiednich kolorach.

Worki te są do nabycia w Urzędzie Gminy Krempna oprócz worków koloru czarnego, które można zakupić w placówkach handlowych.

W przypadku składowania odpadów biodegradowalnych należy je składować w workach koloru brązowego.

            Informuje się osoby, których dzieci uczą się poza miejscem zamieszkania, że do odpisu z płatności za odpady powinno być przedstawione aktualne zaświadczenie z internatu, akademika lub  zaświadczenie z uczelni, do której uczęszcza dziecko. Wyjątek stanowią uczelnie mające siedzibę w Jaśle i Krośnie lub w okolicach tych miast, w tym przypadku zwolnienie z opłat następuję po przedstawieniu informacji, że dziecko przebywa w internacie lub akademiku.  Uczniowie zostają wypisani z ewidencji gospodarki odpadami na okres roku szkolnego, od dnia złożenia takiego oświadczenia do czerwca 2020 r. Po tym czasie zostają automatycznie doliczeni do deklaracji za odpady gospodarstwa domowego bez konieczności składania deklaracji korekcyjnej.

Właściciele nieruchomości, w których są zameldowane osoby, które aktualnie przebywają poza miejscem zamieszkania powinny mieć złożone aktualne oświadczenie potwierdzające o stanie osób aktualnie przebywających
na posesji.

Osoby które nie mają złożonych takich dokumentów proszone
są o doniesienie ich do Urzędu Gminy Krempna do pokoju nr 6.

Dodatkowo informuje się mieszkańców Gminy Krempna, że o wszelkich zmianach należy poinformować Urząd Gminy w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany.

Od września opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na nowy numer konta:

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie – 18 8636 1015 2004 1600 7318 0031

 

 

Krempna, dnia 23.06.2022 r.


 

Mieszkańcy Gminy Krempna

Informuje się właścicieli nieruchomości, iż od marca 2020 r. na terenie Gminy Krempna obowiązuje system etykietyzacji odpadów komunalnych. Odbiór odpadów komunalnych następuje wyłącznie z przekazanymi etykietami.

Zatem worki bez stosownych etykiet nie będą odbierane.

Z informacji jakie napływają do tutejszego urzędu wynika, że powtarzają się przypadki braku etykiet i prawidłowej segregacji.

Prosi się o uprzątnięcie pozostawionych odpadów komunalnych, które z w/w powodów nie są odbierane.

Powtórzenie się tego procederu skutkować będzie odszukaniem winnego i naliczeniem mu w drodze decyzji podwyższonej opłaty.

Pracownicy Urzędu Gminy nie będą zbierać odpadów komunalnych pozostawionych przez właścicieli posesji.

Pozostawianie śmieci w taki sposób świadczyć będzie wyłącznie o części mieszkańców danej miejscowości.

Ponadto planuje się zorganizować odbiór używanych opon ciągnikowych i samochodowych w dniu 20 lipca 2022 r. Zatem pozwala się na składanie tych opon na miejscu byłej żwirowni w Krempnej do 19.07.2022 r. Po tym terminie składowanie opon w tym miejscu będzie zabronione.

Wcześniejsze składowanie opon w tym miejscu było nielegalne i miało charakter typowego zaśmiecania danej nieruchomości bez zgody właściciela.

 

Informacja dot. gospodarki odpadami

dla

Mieszkańców Gminy Krempna

 

Informuje się mieszkańców, których dzieci uczą się poza miejscem zamieszkania, że do odpisu z płatności za odpady powinno być przedstawione aktualne zaświadczenie z internatu, akademika lub zaświadczenie z uczelni, do której uczęszcza dziecko.

W związku z powyższym korektę deklaracji należy zgłosić do tutejszego Urzędu do 10 dnia każdego miesiąca.

Dodatkowo informuje się mieszkańców Gminy Krempna, że o wszelkich zmianach należy poinformować Urząd Gminy do 10 dnia każdego miesiąca, po tym dniu zmiany będą uwzględniane dopiero od następnego miesiąca.

 

UCHWAŁA NR XXIV/193/2021 RADY GMINY KREMPNA z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

 

UCHWAŁA NR XXIV/197/2021 RADY GMINY KREMPNA z dnia 30 grudnia 2021 r.w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Osiągnięte poziomy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Gminy Krempna w latach 2017 -2020

 

poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM W CELU REALIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY GMINY KREMPNAz dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna

UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.

UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r.w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

deklaracja od nieruchomości zamieszkałych

deklaracja od nieruchomości niezamieszkałych

wniosek folia rolnicza.jpg

UCHWAŁA NR IX/66/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna

UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.

UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

UCHWAŁA NR XI/82/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 30 grudnia 2019 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY GMINY KREMPNA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały X/70/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

 

 

DEKLARACJE 2022

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB OD INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO WYPOCZYNKOWE NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

 

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krempna za 2018 rok

 

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krempna za 2019 rok

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krempna za 2020 rok

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.