Logo Krempna Gmina

Odpady komunalne

Właściciele nieruchomości na terenie gminy Krempna

 

 

Właściciele nieruchomości na terenie Gminy Krempna

 

 

W wyniku zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca wchodzą nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami.

 

Na gminy nałożono wiele obowiązków, gdzie ich realizacja wymaga dość znacznych wydatków a źródłem pokrycia tych wydatków są opłaty właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami.

 

Zgodnie z art. 6 m w/w ustawy, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo w przypadku wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt, Burmistrz określa w drodze decyzji wysokość opłaty biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 

W przypadku stwierdzenia , że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami, albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt, Burmistrz , określa w drodze decyzji wysokość zaległości i przekazuje do Urzędu Skarbowego.

 

Ponadto gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a dostarcza odpady zmieszane, podmiot odbierający odpady informuje gminę, a Wójt, Burmistrz, wydaje decyzję o naliczeniu opłat za dostarczanie odpadów zmieszanych.

W przypadku budynków wielorodzinnych, za powyższe będą obciążani właściciele mieszkań, dlatego istotnym jest funkcjonowanie kontroli wewnętrznej.

Wójt, Burmistrz sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów ustawy i prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 9 v, Wójt, Burmistrz może wystąpić z wnioskiem do Policji o pomoc w czynnościach kontrolnych a Policja zobowiązana jest do udzielenia tej pomocy.

Są liczne przypadki gdzie na nieruchomości w budynku mieszkalnym lub mieszkaniu , zamieszkują dwie lub więcej rodzin. Pomimo, iż obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, to w przypadku porozumienia się, deklarację może złożyć każda rodzina oddzielnie.

Dystrybucja worków na selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. worki: żółty, zielony i różowy będzie prowadzona przez Urząd Gminy Krempna.

Nowa ustawa zmusza do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dlatego też nastąpi likwidacja kontenerów KP – 7.

 

Ponadto informuje się , iż zbywanie odpadów selektywnie zbieranych oraz odpadów mieszanych należy dokonywać poprzez wystawianie worków na własnej nieruchomości- posesji przy drodze publicznej.

W budynkach wielorodzinnych należy zbywać worki poprzez ich wystawianie przed budynkiem wielorodzinnym przy drodze publicznej.

 

Krempna 2013-04-04

poniżej znajdują się dokumenty do pobrania

informacja

informacja dla właścicieli nieruchomości

uchwała o wzorach deklaracji

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

 

 

Informacja

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) i przejęciem obowiązków gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Krempna, zmieniają się od dnia 1 lipca 2013 r. zasady zawierania umów 
i pobierania opłat za wywóz odpadów komunalnych. Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Usługi wywozu odpadów od właścicieli nieruchomości będą wykonywane na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2013 r. W związku z powyższym aktualne umowy spisane pomiędzy właścicielami nieruchomości a Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Krempnej, w odpowiednim czasie zostaną rozwiązane. Od 1 lipca 2013 r. wywozem odpadów zajmować się będzie firma wybrana w drodze przetargu, a opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane będą przez Gminę na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Mieszkańcy mają możliwość wyboru prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych w sposób selektywny (segregacja na: szkło, plastik, złom, makulatura, pozostałe) lub nieselektywny (odpady zmieszane). Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:

1) Zaświadczenie ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu), 

2) Umowy najmu, kupna lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują mieszkańcy poza terenem Gminy Krempna, 

3) Umowa o pracę za granicą, 

4) Oświadczenie o nie zamieszkiwaniu danej osoby. OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE OBOWIĄZUJĄCA OD 1 LIPCA 2013 R. Rada Gminy Krempna ustaliła stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z terenów zamieszkałych w wysokości (niezależnie od ilości wystawionych worków): 

1) 12.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość 
w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny,

2) 7.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.TERMINY PŁATNOŚCI Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Krempna opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących terminach: 

- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień do 20 września,

- za miesiąc październik, listopad, grudzień do 20 grudnia,

- za miesiąc styczeń, luty, marzec do 20 marca,

- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec do 20 czerwca, 

Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Krempna, przelewem, lub pocztą na rachunek Gminy Krempna Nr 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Dokładny harmonogram odbioru odpadów zostanie ustalony po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu przedsiębiorcy Odpady komunalne zgromadzone w workach foliowych, pojemnikach o pojemności 110/120 l, będą odbierane w sposób selektywny obejmujący: papier, szkło, tworzywa sztuczne , metal oraz odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach 120 l z foli LDPE, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, z tym że zgodnie z  § 6 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Krempna, odpady biodegradowalne po winny być w pierwszej kolejności wykorzystywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości poprzez ich kompostowanie. 2 Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.  Odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujący: chemikalia (farby , lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, baterie, opony oraz przeterminowane leki odbierane będą w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów.  Odbieranie nieselektywnych odpadów od właścicieli nieruchomości odbywało się będzie co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI Każdy właściciel nieruchomości zaopatruje się w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych we własnym zakresie.

Dodatkowe deklaracje do pobrania w Urzędzie Gminy w Krempnej pokój . nr.6 

Krempna 2013 – 04 - 04

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

luty 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.