Logo Krempna Gmina

zamówienia publiczne 2023

 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2023 r.

„Zakup i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w 2023 dla Gminy Krempna i podległych jej jednostek organizacyjnych ".

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 24.01.2023 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Załącznik - mapa

Informacja z dnia 07.02.2023 r.

Informacja z dnia 15.02.2023 r.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe - Budowa sieci wodociągowej w m. Świątkowa Mała i Kotań w ramach operacji pn. ,, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Krempna poprzez budowę sieci wodociągowej w Świątkowej Małej i Kotani oraz budowa ...

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do zapytania

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o konkursie z dnia 03.03.2023 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji

Zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe - ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krempna "

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa KREMPNA

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kotań

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa KOTAŃ

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 04.04.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe ,,Budowa kanalizacji i dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w Wyszowatce w ramach operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Krempna poprzez budowę sieci wodociągowej w Świątkowej Małej i Kotani ...

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno - użytkowy 

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.05.2023 r.

„Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu „Krempna bez barier” zadanie finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Zał. Nr 3 Projekt umowy

Załącznik Nr 4 Przedmiar robót

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2023 r.

„Wykonanie prac budowlanych w ramach projektu „Krempna bez barier” zadanie finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Zał. Nr 3 Projekt umowy

Załącznik Nr 4 Przedmiar robót

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.06.2023 r.

 

Zapytanie ofertowe dot.: ,, Bankowej obsługi budżetu Gminy Krempna oraz jej jednostek organizacyjnych

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 07.06.2023 r.

ZMIENIONE ZAPYTANIE OFERTOWE

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 12.06.2023 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego na rozbiórkę budynku gospodarczego.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe dot.: ,, Bankowej obsługi budżetu Gminy Krempna oraz jej jednostek organizacyjnych

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe dot.: ,, Bankowej obsługi budżetu Gminy Krempna oraz jej jednostek organizacyjnych

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Z DNIA 23.06.2023 r.

ZMIENIONE ZAPYTANIE OFERTOWE

ZMIENIONY Formularz Cenowo-Ofertowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 30.06.2023 r.

Zapytanie ofertowe dot.: ,, Zakup i dostawa małego sprzętu AGD"

Załącznik Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 11.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe dot. ,, Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotu, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Krempna w roku 2023."

zał. 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

zał. 2 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 26.07.2023 r.

Zapytanie ofertowe dot. modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Myscowa i Świątkowa Wielka

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt Umowy

Zał. Nr 3 Przedmiar robót Myscowa

Zał. Nr 4 Przedmiar robót Świątkowa Wielka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 23.08.2023 r.

Zapytanie ofertowe na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krempna - w roku 2023".

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2. Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 04.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w m. Krempna”.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Wykaz osób

Zał. Nr 3 Dokumentacja Projektowa

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe dotyczace zadania Budowa przydomowych oczyszc zalni biologiczno mechanicznych na terenie Gminy Krempn a wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia art. 7 ust. 1

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 7 - Program funkcjonalno - użytkowy

Informacja z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Projekt programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Zaproszenie do konsultacji Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

 

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Wierzchosławic i Nowego Wiśnicza”.

Wójt Gminy Krempna podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Wierzchosławic i Nowego Wiśnicza”.
Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło KGW Krempna. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Krempna
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 14 listopada 2023 r. na adres:
Urząd Gminy Krempna
38-232 Krempna 85
Z dopiskiem: Uwagi do zadania „Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Wierzchosławic i Nowego Wiśnicza”.

Krempna, dn. 07.11.2023 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 101/2023 z dnia 15.11.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krempna i Kotań w gminie Krempna".

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Wykaz robót

Załącznik Nr 3 Wykaz osób

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia

Załącznik Nr 5 Projekt Umowy

Załącznik Nr 6 Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik Nr 7 Dokumentacja projektowa

 

Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2023 r.

Zapytanie dotyczące zakupu i sukcesywnej dostawy pelletu drzewnego w 2024 roku dla Gminy Krempna i podległych jej jednostek organizacyjnych

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt Umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.11.2023 r.

Zapytanie ofertowe Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Krempnej oraz osób niesamodzielnych w roku 2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 15.11.2023 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Krempna

Mapa

Informacja o wyniku przetargu

 

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Świąteczna paczka dla potrzebujących z Myscowej 2023”.

Wójt Gminy Krempna podaje do wiadomości publicznej treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczna paczka dla potrzebujących z Myscowej 2023”.
Z uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło KGW Myscowa. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
• w Biuletynie Informacji Publicznej,
• w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Krempna
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 04 grudnia 2023 r. na adres:
Urząd Gminy Krempna
38-232 Krempna 85
Z dopiskiem: Uwagi do zadania „Świąteczna paczka dla potrzebujących z Myscowej 2023”.

Krempna, dn. 27.11.2023 r.

Oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 111/2023 z dnia 05.12.2023 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.