Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o VII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

12.06.2019

                                                                                                  Krempna, 11.06.2019 r.

 

 

             Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)  z w o ł u j ę VII, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 10 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 5. Sprawy organizacyjne i korespondencja do Rady Gminy Krempna.

 6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 7. Raport o stanie Gminy.

7.1 przedstawienie ,, Raportu o stanie gminy’’;

7.2.Debata nad ,,Raportem o stanie Gminy’’ za 2018 rok.

7.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Krempna

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.

8.1.Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2018 r.

8.2.Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2018 rok.

8.3.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2018 r.

8.4.Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2018 rok i wniosku
w sprawie absolutorium.

8.5.Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/20/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

8.6.Dyskusja

8.7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2018 wraz
z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

8.8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2018 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2019 – 2025,

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze,

- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krempna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Krempnej za 2018 rok.,

- powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,

10. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2018 r.:

 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,

 • Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

11. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2018 r.

12. Interpelacje radnych.

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

                                                          Przewodniczacy Rady Gminy Krempna

                                                                                      (-)

                                                                           Wiesław Kmiecik

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.