Logo Krempna Gmina

News

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

01.02.2019

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Krempnej

ogłasza zapisy dzieci do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I

na rok szkolny 2019/2020

Zainteresowanych prosimy o wybieranie i składanie wniosków oraz deklaracji w księgowości szkoły od 05. 02. 2019 roku do 22. 02. 2019 roku w godzinach od 800 do 1400.

Rodzice, których dzieci zamierzają kontynuować naukę w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym proszeni są o złożenie oświadczenia o kontynuacji nauki.

Więcej informacji oraz druki do pobrania w zakładce rekrutacja oraz w księgowości ZS w Krempnej.

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krempna na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych,

 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych.

 

 

Druki do pobrania

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Krempnej.

 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka.

 3. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły/przedszkola w Zespole Szkół w Krempnej.

 4. Oświadczenie o kontynuowaniu nauki.

 

WNIOSEK

O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ/

KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W KREMPNEJ

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

I

DANE DZIECKA

 

1. Imię i nazwisko dziecka ___________________________________

2. Data urodzenia ___________________________________

3. Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ___________________________________

4. Adres miejsca zamieszkania ___________________________________

II

DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

MATKA/PRAWNY OPIEKUN

OJCIEC/ PRAWNY OPIEKUN

 1. Imię i nazwisko

1. Imię i nazwisko

 1. Adres miejsca zamieszkania

 

2. Adres miejsca zamieszkania

 1. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu2

 1. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu 2

 

 

 1. właściwe podkreślić

2. o ile rodzice/prawni opiekunowie je posiadają

 

 

III

KRYTERIA

 1. Kryteria na pierwszy etapie postępowania rekrutacyjnego:

W rodzinie kandydata występuje (właściwe zaznaczyć):

 • □ wielodzietność rodziny kandydata (tj. troje lub więcej dzieci w rodzinie)

 • □ niepełnosprawność kandydata

 • □ niepełnosprawność jednego z rodziców /kandydata

 • □ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 • □ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 • □ samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 • □ objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria powyższe mają jednakową wartość. W celu ich potwierdzenia należy do wniosku dołączyć dokumenty, o których mowa w części V wniosku.

 1. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (właściwe zaznaczyć/wypełnić):

 

 • dziecko podlegające obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu,

 • wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, prowadzenie działalności rolniczej lub uczenie się w systemie dziennym przez obydwojga rodziców/opiekunów prawnych,

 • uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły/przedszkola w Zespole Szkół w Krempnej,

 • kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnym i nie został przyjęty.

Kryteriom powyższym zostały przypisane konkretne wartości punktowe. W celu potwierdzenia powyższych kryteriów należy do wniosku dołączyć dokumenty, o których mowa w części VI wniosku.

IV

DODATKOWE INFORMACJE

Istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oświadczamy, iż przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

……………………………… ……………………………………

miejscowość i data podpisy rodziców/prawnych opiekunów

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (brak lub mylnie podany PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych wymogów nie będą rozpatrywane.

V

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów pierwszego etapu rekrutacyjnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wniosku),

 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Może być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz oświadczeniesamotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem wraz z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,

 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Może być składany także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do wniosku należy dołączyć odpowiednio następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy każdego z rodziców/prawnych opiekunów; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej lub dowód rozliczania się z ZUS lub Urzędem Skarbowym, a w przypadku studentów zaświadczenie z uczelni zawierające informacje o stacjonarnym systemie studiów,

 2. oświadczenie o kontynuowaniu edukacji przez rodzeństwo dziecka/kandydata (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do wniosku).


 


 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) Dyrektor Zespołu Szkół w Krempnej informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych jest Zespół Szkól w Krempnej zwany dalej Administratorem, reprezentowany przez Dyrektora. Kontakt do Administratora: adres 38-232 Krempna 45 tel.134414018 email gimkrempna@poczta.onet.pl

 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: leputaanna@gmail.com

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego i nauki.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170 ze zm.).

Dane kontaktowe tj. nr telefonu oraz adres e-mail w przypadku ich podania będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. Państwa zgody.

 1. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji.

 5. Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania gdy zachodzą przesłanki do tych uprawnień. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1

……………………………………………………..

imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

……………………………………………………..

adres zamieszkania

 

 

OŚWIADCZENIE

o wielodzietności rodziny dziecka/kandydata

 

 

Oświadczam/oświadczamy, że nasza rodzina jest rodziną wielodzietną, a w skład rodziny wchodzą:

 

Lp.

Imię i nazwisko

 

 

 

matka/prawny opiekun

 

 

ojciec/prawny opiekun

 

 

syn/córka

 

 

syn/córka

 

 

syn/córka

 

 

syn/córka

 

 

syn/córka

 

 

syn/córka

 

 

Jestem świadoma(y)/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………..

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

 

 

……………………………………………………..

adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do szkoły/przedszkola w Zespole Szkół w Krempnej

 

 

Oświadczam/oświadczamy, że nasza córka/nasz syn …………………………………………………………………….……. (imię i nazwisko dziecka )

będzie kontynuowała/ł obowiązek szkolny w tutejszej szkole.

 

Jestem świadoma(y)/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

…………………………………………………………………………..

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów

 

 

……………………………………………………..

adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

o kontynuowaniu nauki

w ………………………………………..

w Zespole Szkół w Krempnej

 

 

Oświadczam/oświadczamy, że nasza córka/nasz syn …………………………………………………………………….……. (imię i nazwisko dziecka )

będzie kontynuowała/ł obowiązek szkolny w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym1.

 

Jestem świadoma(y)/jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

……………………………………………………

podpisy rodziców/prawnych opiekunów

  1. Właściwe podkreślić


 


 


 


 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.