Logo Krempna Gmina

News

Zawiadomienie o XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

30.05.2018

Krempna, 2018.05.29

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) z w o ł u j ę XXX, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

 5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

 6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Krempna za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

 1. Omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2017 r.

 2. Informacja o stanie mienia Gminy Krempna za 2017 rok.

 3. Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krempna za 2017 r.

 4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Krempna za 2017 rok i wniosku
  w sprawie absolutorium.

 5. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr 8/13/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krempna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
  z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

 6. Dyskusja

 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz
  z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy Krempna w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2017 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 – 2028,

- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody”,

- zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadanie pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody”,

- zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej w WFOŚiGW na zadanie pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
na terenie Gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody”,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizacje zadania publicznego w 2018 roku.,

- w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle,

- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w WFOŚiGW na zadanie pn. ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku OSP Krempna”,

- zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadanie pn. ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku OSP Krempna”,

- zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej w WFOŚiGW na zadanie pn. ,,Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja budynku OSP Krempna”,

- określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego
oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krempna

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Krempnej za 2016 rok.,

- opracowania i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna.

 9. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej za 2017 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

10. Ocena stanu i porządku publicznego na terenie gminy za 2017 r.:

 • Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie,

 • Informacja Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.

11. Ocena realizacji zadań w ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy za 2017 r.

12. Interpelacje radnych.

13. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Krempna

(-)

Czesław Skocz

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.