Logo Krempna Gmina

News

Zawiadmienie o XXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

01.03.2018

 

Krempna, 2018.02.26

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ) z w o ł u j ę XXIX, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 8 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

7. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej za 2017 r.

8. Ocena realizacji zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej.

9. Ocena realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krempnej

10. Ocena realizacji zadań statutowych przez sołectwo Krempna.

11. Ocena realizacji zadań statutowych przez sołectwo Polany.

12.Sprawozdanie finansowo – rzeczowe dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Krempnej za rok 2017. Zatwierdzenie bilansu rocznego za 2017. Rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,

b) zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2018 – 2028.

d) szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krempna i jej jednostkom organizacyjnym oraz wykazanie organów do tego uprawnionych,

e) podziału Gminy Krempna na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

f) określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin
dla dyrektora oraz wicedyrektora Zespołu Szkół w Krempnej,

g) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunków pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej,

i) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krempna na lata 2018 – 2024,

j) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

k) przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

l) przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.,

m) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna.

n) przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2018 r.,

ń) zmiany uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

o) w sprawie zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

p)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Grab stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

14. Interpelacje radnych.

15. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji

 

                                                                Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Skocz

 

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl; 

ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.