Logo Krempna Gmina

News

zawiadomienie o XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Krempna

20.11.2017

          Krempna, 2017.11.16

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
           (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 )  z w o ł u j ę XXVI, zwyczajną sesję Rady Gminy Krempna na dzień 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 11 oo w Urzędzie Gminy Krempna z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

  5. Informacje Wójta Gminy o podejmowanych działaniach w okresie od ostatniej sesji.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie :

- zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.,

- zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2017 -2027,

- w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krempnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Krempnej,

- zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Krempna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

- przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania niektórych odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krempna,

- nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krempnej,

- zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej,

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, stanowiącej własność gminy,

- nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Polany,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krempna,

- uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krempna,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Krempna,

- ustalenia dopłaty do 1m3 dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w 2018 r.

7. Informacja z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
za okres od 1 października 2016 do 31 sierpnia 2017 r.

8 . Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikiem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

9.Analiza oświadczeń majątkowych.

10. Interpelacje radnych.

11. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                                                   Czesław Skocz

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.