Logo Krempna Gmina

News

dot. realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2014

15.11.2016

Krempna, 2016-11-15

 

 

dot. realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2014

 

W 2017 r. Gmina Krempna rozpocznie realizację zadań z różnych programów na lata 2014-2020.

Pociągać to będzie za sobą konieczność zaciągania kredytów i pożyczek nie tylko na wyprzedzające finansowanie pod przyznana dotację, ale również na zabezpieczenie wkładu własnego.

Poniżej przedstawia się wykaz zrealizowanych projektów w latach 2008-2014 oraz wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych na zabezpieczenie wkładu własnego.

 

Wykaz zrealizowanych projektów-Gmina Krempna:

Tytuł projektu

zakres/opis

okres realizacji

Koszty realizacji projektu

źródła dofinansowania

Remont obiektów kulturalnych w Krempnej, Świątkowej Wielkiej, Polanach oraz świetlicy w Kotani

Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Zakończenie 31.12.2010 r.

630.866,39 zł

75% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2007-2013

Publikacja albumu „Turystyka w Gminie Krempna – Beskid Niski”

Wydano album promujący Gminę Krempna

Zakończenie 30.11.2010 r.

27.940,00 zł

Małe projekty – Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Remont budynku Domu Ludowego w Myscowej na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewidencyjny 520, 521

Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Zakończenie 30.09.2011 r.

123.329,55 zł

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Święto tradycji w Gminie Krempna

Główny zakres operacji obejmował zorganizowanie imprezy kulturalnej pn: „Święto tradycji w Gminie Krempna”.

Zakończenie: 29.12.2011 r.

24.055,35 zł

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013

„Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska”.

Roboty ogólnobudowlane w tym: budowa szatni wraz z przyłączami, dojścia do budynku, parkingu, ogrodzenia, montaż ławek.

Zakończenie 20.12.2012 r.

557.971,31 zł

75 % dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013

Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji w Gminie Krempna

Wykonano plac zabaw w miejscowości Krempna

Zakończenie: 12.11.2012 r.

 

48.793,33 zł

Program Osi 4 Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW dla małych projektów

Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej w formie placów zabaw w Świątkowej Wielkiej i Polanach – Gmina Krempna

Wykonano plac zabaw w Świątkowej Wielkiej i Polanach

Zakończenie: 23.12.2013 r.

 

43.749,11 zł

Program Osi 4 Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW dla małych projektów

Remont budynku Domu Ludowego w Grabiu na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działek nr ewid. 20/1 i 51/4

Roboty ogólnobudowlane wewnętrzne, zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Zakończenie: 23.12.2013 r.

114.420,43 zł

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013

Indywidualizacja nauczania w kl. I-III na terenie Gminy Krempna

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z klas od I-III

Zakończenie: 30.06.2013 r.

19.644,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna

Powstał Punkt Przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich w Gminie Krempna.

Zakończenie 30.06.2015 r.+2 lata utrzymania w ramach własnych środków tj. do roku 30.06.2017 r.

307.575,92 zł

95 %+5 % wkład własny rzeczowy

Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna

Wykonano kotłownię ogrzewającą: Urząd Gminy, Budynek Gimnazjum, Budynek Sali gimnastycznej, Budynek Szkoły podstawowej, Budynek Ośrodka Zdrowia celem realizacji projektu było zmniejszenie kosztów ogrzewania tych budynków jak również zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Zakończenie: 28.02.2014 r.

924.100,00 zł

85% dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna

Wykonano łącznie 136 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków (roślinno-stawowych i biologiczno-mechanicznych).

Zakończenie: 31.12.2014 r.

1.612.769,64 zł

PROW na lata 2007-2013 Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminie Krempna

Doposażenie oddziału przedszkolnego.

Zakończenie: 31.10.2014 r.

87.124,32 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Ponadto poprzez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrealizowano następujące projekty:

1. Projekt pn. Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - 2005/PL/16/C/PE/007/12 „Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Krempna” Zadanie 11.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krempna i Kotań. Zadanie 11.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Krempna - Zakończenie:18.12.2009 r. Wartość dofinasowania: 990.402,61 EURO.

2. Projekt pn. ,, Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" nr projektu KIK/66, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Projekt obejmuje instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, a także budowę układów fotowoltaicznych. Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wartość dofinansowania: Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, a dofinansowanie ze Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

W ramach tego programu na budynkach prywatnych w Gminie Krempna zostanie zainstalowanych 99 kolektorów słonecznych.

 

 

 

WYKAZ POŻYCZEK I KREDYTÓW ZACIĄGNIĘTYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO I FUNDUSZU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W GMINIE KREMPNA

Lp.

Nazwa zadania

Kwota pożyczki

Spłata

Pozostaje do spłaty

1

Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna

138.884,00

59.532,00

79.352,00

2

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap I

86.963,25

45.336,00

41.627,25

3

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap II

229.499,00

76.500,00

152.999,00

4

Zagospodarowanie Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego w Kotani poprzez budowę szatni wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska

215.149,00

143.436,00

71.713,00

5

Budowa budynku świetlicy, osadnika ścieków na działce ewid. Nr 35/22 położonej w Wyszowatce, Gmina Krempna

160.517,00

53.506,00

107.011,00

6.1

Program poprawy czystości zalewni rzeki Wisłoki – Inwestycja w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Krempna - WFOŚiGW

772.295,10

582.780,00

189.515,10

6.2

Program poprawy czystości zalewni rzeki Wisłoki – Inwestycja w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Krempna – BS Rymanów

632.800,00

632.800,00

0,00

RAZEM

2.236.107,35

 

1.593.890

642.217,35

 

Wójt gminy zaprasza

Kazimierz Miśkowicz

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

sierpień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.