Logo Krempna Gmina

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie z dnia 23.03.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu.

Wniosek o przyznanie dotacji.

Ogłoszenie wyników konkursu.

 
 
 

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka.

 
 
 

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka Nr ewid. 10/9.

 
 
 

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Wyszowatka Nr ewid. 65 i 69.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego - urządzeń sieci internetowej i powolania komisji przetargowej.

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego na sprzedaż środka trwałego - urządzeń sieci internetowej.

 

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 01.07.2016 r.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. ,, Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Krempna pozbawionej gazu sieciowego".

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy.

Załącznik Nr 2 Wykaz usług.

Załącznik Nr 3 Projekt Umowy.

 

 

Zarządzenie Nr 48/2016 z dnia 12.09.2016 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu na najem, pomieszczenia na działalność handlowo - usługową, sklep w budynku Remizy OSP w Polanach.

Załącznik 1 - Ogłoszenie.

Zapytanie ofertowe z dnia 12.10.2016 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego do Urzędu Gminy w Krempnej.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.

Zał. Nr 2 Wzór umowy.

Zał Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw.

 

 

Ogłoszenie z dnia 18.10.2016 r.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej częściowo zadrzewionej we wsi Myscowa.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2016 r.

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola".

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie - warunki

Zał. Nr 3 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Zał. Nr 4 Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.01.2017 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola.

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Zał. Nr 4 Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Zał. Nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 6 Wykaz robót

Zał. Nr 7 Projekt Umowy

Zał. Nr 8 Przedmiar Robót.

Zał. Nr 9 Dokumenctacja Projektowa Część 1

Zał. Nr 9 Dokumentacja Projektowa Część 2

Zał. Nr 9 Dokumenctacja Projektowa Część 3

Zał. Nr 10 STWiOR

Zał. Nr 11 Pozwolenie na budowę

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2017  r.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017 - 2023.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych usług

Zał. Nr 5 Zobowiązanie podmiotu

Zał. Nr 6 Wykaz osób ktore będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2017 r.

Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krempna".

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zał. Nr 3 Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.01.2017 r.

Odpowiedzi na pytania - opracowanie raportu OOŚ.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego ZP/3/2017

 

Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017 r.

Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów mienia komunalnego na terenie Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Warunki Techniczne

Zał. Nr 3 Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o konkursie z dnia 29.03.2017 r.

O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2017 r.

Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krempna w roku 2017

Projekt umowy

Formularz ofertowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 
 
 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 115.500,00 zł na finansowanie zadania pn. << Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola".

Oferta

Formularz cenowy.

 
 
 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 341.669,00 zł na finansowanie zadania pn. ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola".

Oferta

Formularz cenowy.

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2017 r.

,, Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w m. Krempna, Świątkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy

Zał. Nr 2 Wykaz powiązań

Zał. Nr 3 Wykaz robót budowlanych

Zał. Nr 4 Przedmiar robót Krempna

Zał. Nr 5 Przedmiar Robót Swiatkowa Wielka

Zał. Nr 6 Przedmiar Robót Polany

Zał. Nr 7 Projekt budowlany - Krempna

Zał. Nr 8 Projekt budowlany - Swiatkowa Wielka

Zał. Nr 9 Projekt budowlany - Polany

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2017 r.

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn: ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola"

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Wyposażenie przedszkola - pdf

Zał. Nr 2 Wyposażenie przedszkola

Załącznik Nr 3 Wykaz dostaw

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o odmowie podpisania umowy przez wybranego wykonawcę

 

Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2017 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2017/2018.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.

Zał. Nr 2 Projekt umowy.

Zał Nr 3 Wykaz wykonanych robót.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy.

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 Wykaz wykonanych usług.

Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia.

Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 8 Projekt Umowy.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.03.2018 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Krempna poprzez budowę oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody.

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Załącznik Nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Wykaz robót

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 Przedmiary robót I część- XXV części

Załącznik Nr 9 Dokumentacja techniczna

Załącznik Nr 10 STWIOR (I częśc-III część)

informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO -uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o konkursie z dnia 25.04.2018 r.

O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Przedmiar robót

Zał. Nr 4 Przedmiar robót

Zał. Nr 5 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2018 r.

Remont drogi gminnej Nr 13451R Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km. 0+620+0+800

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy z dnia 25.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym wraz z wozem asenizacyjnym i przyczepą rolniczą.

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 a Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Zobowiązanie

Załącznik Nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 Wykaz dostaw

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2018 r.

Remont drogi gminnej Nr 13452R Kotań - Kiczera w km. 0+200+0+380

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2018 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 125.291 zł na finansowanie zadania pn. ,, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdat

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2018 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 109.261 zł na finansowanie zadania pn. ,, Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy należących do Związku Gmin Dorzecz Wisłoki - Zakres II "

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego z dnia 31.07.2018 r.

I przetarg nieograniczony - na sprzedaż samochodu pożarniczego Marki FS Lublin ŻUK A11.

Zawiadomienie

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego z dnia 10.08.2018 r.

II przetarg nieograniczony - na sprzedaż samochodu pożarniczego Marki FS Lublin ŻUK A11.

Zawiadomienie

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2018 r.

Remont drogi Polany dz.nr ewid.168/2,66 w km 0+000-0+085 i 0+090-0+210

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2018 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2018/2019.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór Umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

 

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2018 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2018/2019.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór Umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 03.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 03.12.2018 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy, przeznaczonych do sprzedaży.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 Oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22 a Ustawy Pzp

Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia

Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 8 Projekt Umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 22.02.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 - ch lat.

 

Ogłoszenie o konkursie z dnia 14.06.2019 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji

 

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kotań i Myscowa.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myscowa.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotań

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 18.09.2019 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2019/2020

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Odpowiedź na pytanie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 23.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Krempna - w roku 2019

Formularz cenowo-ofertowy

Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.10.2019 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka w km 0+000-0+720

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o przynaleśności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 - Przedmiar Robót

Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 18.10.2019 r.

oferta na sprzedaż buka tartacznego.

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.11.2019 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka w km 0+000-0+720

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 Przedmiar robót - Kosztorys ślepy

Załącznik Nr 9 Dokumentacja Techniczna

Odpowiedź na pytanie.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 Oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22 a Ustawy PZP

Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia

Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 8 Projekt Umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Krempnej oraz osób niesamodzielnych w roku 2020.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Krempna

Katarzyna Maciejczyk

Gmina Krempna powiat: jasielski województwo: podkarpackie REGON 370440330 NIP : 685-10-04-834    

Urząd Gminy w Krempnej

38-232 Krempna 85
tel. +48 (13) 441-40-45
e-mail: gmina@krempna.pl

Nr konta: Bank Spółdzielczy w Rymanowie - 52 8636 1015 2004 1600 7318 0001
G
odziny pracy Urzędu Gminy w Krempnej:
poniedziałek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00 

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.